BKH vom Strembachtal


Debby vom Strembachtal

 

 

Meine Eltern:

Vater: Chwojans Dusty

Farbe: blue

(trägt Point und Cinnamon)

 

Mutter: Ebony Emotion Joy of Life

Farbe: chocolate point

 

 

Stammbaum Debby  vom Strembachtal

Farbe:  blue point

 

 

 
Eltern Großeltern Urgroßeltern Ururgroßeltern

Chwojans Dusty 

BKH blue

PKD negativ

 

 

 

CH Vigaro van Sawillu

BKH blue

PKD negativ

 

 

CH Mica van Sawillu 

BKH blue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oasis van Sawillu   

BKH blue

 

 

 

 

 

CH Spike van Black Lake

BKH blue

 

 

GIC Tammy Whynott van Black Lake

BKH blue white

 

 

 

Bob van Het Stuifduin

BKH lilac

 

 

IC Quinta van Black Lake

BKH blue

 

 

Honeybears Madame Butterfly

BKH seal point white

PKD negativ

 

 

 

Campino vom Mühleneck BKH cinnamon point

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwammerlturms Angelina

BKH blue point white

 

 

 

 

Sammy vom Mühleneck

BKH chocolate

 

 

 

 

 

Zafira vom Grutholz

BKH fawn point white

 

 

 

Quality Danny vom Mühleneck

BKH fawn

 

 

 

 

 

Olivia von Kempinghausen

BKH  blue white

 

 

Ebony Emotion Joy of Life

BKH chocolate point

PKD negativ

 

 

 

 

IC Henrich von Hunady

BKH chocolate point

PKD negativ

 

 

CH Golden-Wolly v. Wahrberg

BKH seal golden shaded

PKD negativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IC Cesmin von Hunady, SK

BKH lilac point

PKD negativ

 

 

 

 

 

William Prosperity

BKH blue

GIC  Andy v. Wahrberg,  BKH seal golden shaded

 

 

 

CH  Lady Di  v. Wahrberg,  BKH blue silver shaded

 

 

CH A Blue Nugget´s Indy

BKH lilac point

 

 

 

 

 

CH Annabell Giovanna´s Honey

BKH blue point

 

 

CH  Eli vom Koberland

BKH lilac tabby point

PKD negativ

 

Neo of Colourpoint

BKH chocolate golden shaded point

PKD negativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH Olivia vom Koberland

BKH lilac point

PKD negativ

 

High Hesket´s Silver Undercover

BLH x

 

 

 

Carrie-Lee of Colourpoint

BKH seal tabby point 

 

 

 

 

 

CH Willi Petty Smith

BKH lilac tabby point

 

 

 

 

Jenny vom Koberland

BKH chocolate point